Služby

N

aša spoločnost disponuje širokou škálou účtovných služieb pre fyzické, právnicke osoby a subjekty. Od komplexného vedenia účtovníctva, miezd a personálnej agendy po kontoling, reporting a samozrejme neoddeliteľnou súčasťou nami poskytovaných služieb je podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo.

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, Rekonštrukcia účtovníctva, Zostavenie daňových priznaní…

MZDY

Komplexné vedenie miezd a personálnej agendy, Spracovanie mesačných prehľadov a hlásení…

KONTROLING

Rozbor výnosov a nákladov na úrovni podniku.
Rozbor majetku a kapitálu. Cash flow, rozbor
finančných a ekonomických ukazovateľov…

REPORTING

Mesačný, štvrťročný, ročný reporting podľa
požiadaviek klienta, vyhodnotenie a sledovanie
pohybu cash-flow, analýza stavu pohľadávok…

Spoločnosť

J&P Accounting s.r.o je progresívna spoločnosť poskytujúca vedenie účtovnítva, personálne a mzdové služby na profesionálnej úrovni.

Spracovanie

Spracovanie mesačných a kvartálnych priznaní k DPH a súhrnných výkazov, elektronická komunikácia so správcom dane.

Poradenstvo

Samozrejme neoddeliteľnou súčasťou nami poskytovaných služieb je podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo.

Povedali o nás.

J&P Accounting s.r.o - účtovníctvo, ktoré Vás dostane

Komplexné vedenie jednoduchého, podvojného účtovníctva.