Slide

J&P Accounting Services - vedenie účtovníctva, mzdy, kontroling, reporting.reporting.|poradenstvo.

Komplexné vedenie jednoduchého, podvojného účtovníctva. Spracovanie výkazov, závierok, štatistík.
Komplexné vedenie miezd a personálnej agendy.
J&P Accounting Services - ROZUMIEME ČÍSLAM

Vedenie účtovníctva

Komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vedenie projektového účtovníctva, rekonštrukcia účtovníctva, zostavenie a spracovanie mesačných a kvartálnych priznaní k DPH a súhrnných výkazov, zostavenie a spracovanie daňových priznaní, elektronická komunikácia so správcom dane a poisťovňami, spracovanie riadnych a mimoriadnych účtovných závierok, zostavenie a spracovanie priebežných účtovných závierok pre potreby reportingu, spracovanie štatistických výkazov a hlásení, vypracovanie metodiky účtovania, interných smerníc, účtovné a ekonomické poradenstvo.

Mzdy

Komplexné vedenie miezd a personálnej agendy, spracovanie mesačných prehľadov a hlásení, ročné zúčtovanie dane, spracovanie mzdových listov, spracovávanie miezd a platobných príkazov, zabezpečenie styku so sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a daňovým úradom, vystavovanie dokladov a potvrdení.

Kontroling

Rozbor výnosov a nákladov na úrovni podniku, rozbor majetku a kapitálu, cash flow, rozbor finančných a ekonomických ukazovateľov.

Samozrejme neoddeliteľnou súčasťou nami poskytovaných služieb je podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo.

Mesačný, štvrťročný, ročný reporting podľa požiadaviek klienta, vyhodnotenie a sledovanie pohybu cash-flow, posúdenie celkovej ekonomickej situácie klienta pomocou vybraných finančných ukazovateľov..

Analýza stavu pohľadávok a záväzkov, sledovanie likvidity, rentability, poradenstvo pri strategickom plánovaní…